فهرست بستن

Who Will Provide the Next Financial Model

Kaji & Ogawa (Eds.) - Who Will Provide the Next Financial Model; Asia's Financial Muscle and Europe's Financial Maturity (2013)

Who Will Provide the Next Financial Model?

Asia’s Financial Muscle and Europe’s Financial Maturity

 

مؤلف: Sahoko Kaji & Eiji Ogawa

ناشر: Springer

سال نشر: 2013 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :