فهرست بستن

What Happened to Goldman Sachs

Mandis - What Happened to Goldman Sachs; an Insider's Story of Organizational Drift and Its Unintended Consequences (2013)

What Happened to Goldman Sachs

An Insider’s Story of Organizational Drift and Its Unintended Consequences

 

مؤلف: Steven G. Mandis

ناشر: Harvard Business School

سال نشر: 2013 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :