فهرست بستن

The Misbehavior of Markets

Mandelbrot - The Misbehavior of Markets; a Fractal View of Risk, Ruin, and Reward (2004)

The Misbehavior of Markets

A Fractal View of Risk, Ruin, and Reward

 

مؤلف: Benoit B. Mandelbrot, Richard L& Hudson

ناشر: Basic Books

سال نشر: 2004 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :