فهرست بستن

The Great Rebalancing

Pettis - The Great Rebalancing; Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy (2013)

The Great Rebalancing

Trade, Conflict, and the Perilous Road Ahead for the World Economy

 

مؤلف: Michael Pettis

ناشر: Princeton University press

سال نشر: 2013 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :