فهرست بستن

The Global Economic System

Chacko - The Global Economic System; (2011)

The Global Economic System

How Liquidity Shocks Affect Financial Institutions and Lead to Economic Crises

 

مؤلف: George Chacko, Carolyn L. Evans, Hans Gunawan& Anders Sjoman

ناشر: FT Press

سال نشر: 2011 میلادی

دریافت متن کامل کتاب


مطالب مرتبط :