فهرست بستن

هر دلار یک رأی

آن‌چه که در نظریات اقتصادِ نئولیبرال تحت عنوان «اقتصاد سیاسی[1]» شناخته می‌شود، و به‌عنوان دکترین اقتصاد سرمایه‌گرایی بیان می‌گردد، این گزاره است که برای رسیدن…