فهرست بستن
بحران مالی

سیل بدهی‌ها

تمام این سطوح تازه‌ی بدهی در آسیا، به طور واضح نشان‌دهنده‌ی یک شوک مالی و تغییر و انتقال اقتصادی در آینده است. هر رخ‌داد بی‌ثبات‌کننده‌ای…