فهرست بستن

بیکاری در اروپا

اروپا در بحران

امروز درحالی‌که بحران اقتصادی ریشه‌هایش را مستقر کرده است، میلیون‌ها اروپایی با ناامنی و تردید درباره آینده زندگی می‌کنند. بی‌چارگی خاموشی در میان اروپائیان در…