فهرست بستن

افزایش بدهی دولتی آلمان

یورو نمی‌تواند خود را حفظ کند، بل‌که از طریق سیاست‌های حمایتی (سوبسیدها) حفظ می‌شود. یورو یک واحد پولی موقتی است. یورو نمی‌تواند در درازمدت پایدار…