فهرست بستن

شیوع گرسنگی در آمریکا

در ایالت‌های آمریکا صف‌های دریافت غذا از ساعت 6:30 دقیقه صبح تشکیل می‌شود تا افراد مطمئن باشند که چیزی برای خوردن گیرشان خواهد آمد، قبل از این‌که نوبتشان نرسد و غذاها تمام شوند…

تقاضای مردم در بانک‌های تأمین غذا در سراسر آمریکا در حال انفجار است. سخن‌گوی تأمین غذای آمریکا راس فراستر[1] می‌گوید که:

«از سال 2014 به این طرف، 46 میلیون نفر حداقل روزی یک‌بار به بانک‌های تأمین‌کننده‌ی غذا مراجعه می‌کنند.»

گرسنگی در آمریکا

به این دلیل که تقاضای گسترده‌ای برای دریافت غذا وجود دارد، تعدادی از بانک‌های غذا روزهای ارائه‌ی خدمات خود و مقدار غذای تحویلی به هر خانواده را کاهش داده‌اند. این در حالی است که صف‌های دریافت غذا از ساعت 6:30 دقیقه صبح تشکیل می‌شود تا افراد مطمئن باشند که چیزی برای خوردن گیرشان خواهد آمد، قبل از این‌که نوبتشان نرسد و غذاها تمام شوند.

با وجود این موارد بعضی از افراد همچنان می‌گویند که اوضاع آمریکا مناسب است و نمی‌خواهند فروپاشی قطعی آن را باور کنند. امسال پیش‌بینی شده که بانک‌های تأمین غذا در آمریکا رکورد 4 میلیارد پوند[2] را در ارائه‌ی غذای مورد نیاز مردم خواهند شکست؛ نسبت به یک دهه‌ی گذشته این عدد بیشتر از دو برابر شده است…

13 August 2015

27 مرداد 1394

اصل این مطلب را می‌توانید از در این‌جا ببینید.


[1] Ross Fraser

[2] با احتساب هر پوند، 0.454 گرم، به‌طور تقریبی این مقدار معادل 1 میلیارد و 816 میلیون کیلوگرم خواهد بود (1.816.000.000 کیلیوگرم) / مرکز پایش.


مطالب مرتبط :