نقشه بیکاری اروپا در سال 2013

بیکاری در هر جامعه‌ای که به صورت ممتد ادامه پیدا کند، نشانه‌ای از شکل‌گیری بحران اقتصادی در آن محیطِ اجتماعی است که در صورت امتداد آن و همراهی دیگر شاخص‌های هم‌گون مانند تورم، ورشستگی نهادهای مالی، افزایش بدهی ملی و بدهی سرانه، ترکیدن حباب‌های مالی و… اقتصاد جامعه را به لبه‌ی پرتگاهِ فروپاشی اقتصادی نزدیک می‌کند.نقشه بیکاری اروپاهمان‌طور که در این نقشه قابل رویت است، نرخ بیکاری در مجموعه‌ی کشورهای اروپایی تا ماه August سال 2013 -برابر با ماه مرداد 1392- مشخص شده است؛ نرخی که متوسط آن 23.7 درصد برآورد گردیده.