فهرست بستن

تبانی بانک‌های آمریکایی همچنان ادامه دارد.

کمیسیون اروپا بانک آمریکایی «جی پی مورگان» را در دو پرونده جمعاً به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرد. 1393/07/30

کمیسیون اروپا European Commission بانک آمریکایی «جی پی مورگان J.P.Morgan» را در دو پرونده جمعاً به پرداخت جریمه‌ای معادل ۷۲ میلیون و ۱۰۰ هزار یورو محکوم کرد. تبانی در بازارهای مالی و تبانی بر سر تعیین نرخ بهره‌ی استقراض بین بانکی اتهاماتی است که این بانک آمریکایی با آن روبه‌رو بوده است.

بانک‌های «یو.بی.اس ubs» و «کردیت سوئیس credit suisse» نیز به اتهام تبانی در بازارهای مالی به ترتیب به پرداخت ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۹ میلیون ۱۰۰ هزار یورو جریمه محکوم شدند.

خبرگزاری فارس

30 مهر 1393


مطالب مرتبط :