فهرست بستن

یک سوم از جوانان ترکیه بیکاراند.

در حال حاضر نرخ بیکاری جوانان در ترکیه معادل 18 درصد است؛ اما این نرخ در مناطق مختلف این کشور متفاوت است به گونه‌ای که نرخ بیکاری در مناطق جنوب‌شرق این کشور معادل 30 درصد ارزیابی شده است. 1393/08/05

بر اساس آمارهای ارائه شده، در ترکیه بالغ بر 11.7 میلیون نفر جوانِ بین 15 تا 24 سال وجود دارد که تنها یک‌سوم از آن‌ها در حال تحصیل‌اند -یعنی 4 میلیون نفر- و یک سوم دیگر از این تعداد شاغل هستند اما یک سوم دیگر که معادل 3.7 میلیون نفر می‌شوند نه شاغل هستند و نه در حال تحصیل. نرخ تحصیل در مقطع متوسطه 76 درصد و در مقطع آموزش عالی در این کشور معادل 40 درصد است.بیکاری در ترکیهدر حال حاضر نرخ بیکاری جوانان در ترکیه معادل 18 درصد است؛ اما این نرخ در مناطق مختلف این کشور متفاوت است به گونه‌ای که نرخ بیکاری در مناطق جنوب‌شرق این کشور معادل 30 درصد ارزیابی شده است.

خبرگزاری فارس

27 October 2014

5 آبان 1393

اصل این مطلب را می‌توانید از این‌جا پی بگیرید.


مطالب مرتبط :