بحران در اقتصاد جهانی

بحران در اقتصاد جهانی کتاب بحران در اقتصاد جهانی

The Economics of Global Turbulence

 بحران در اقتصاد جهانی

 

مؤلف: Robert Brenner/ رابرت برنر

ناشر: verso

سال نشر:  2006

ناشر ایرانی: اختران

سال ترجمه: 1380

مترجم: حسن مرتضوی

صفحه‌ی کتاب در وب‌سایت ناشر اصلی